Old Wagons- Äldre vagnar för renovering i Viklau

vagn _2701

Dessa vagnar är några av de som vi skall iordningställa och ha på jordbruket i Viklau.
Flera av dem har funnits på gården under lång tid.
Värdefullt att bevara den gamla fina kulturen

These carts are some of the ones we must prepare and have on farm in Viklau.
Several of them have been on the farm for a long long time.
Valuable preserving the fine old culture

Continue Reading Old Wagons- Äldre vagnar för renovering i Viklau

Bungemuseet på Gotland

Bungemuseet Netclassics
Bungemuseet Netclassics

Bungemuseet finner ni i Bunge socken nära Fårösund.
Bilderna på denna sida återger förhoppningvis hur skickligt och med vilken omsorg museet byggts upp.
Kontaktuppgifter mm finner ni på Bungemuseets hemsida http://www.bungemuseet.se

Redan 1907 lades grunden till Bungemuseet av Theodor Erlandsson. Innan museets tid var marken åker- och ängsmark och ägdes av kyrkan. Museet består av ett större antal byggnader från Gotland och runt dem tidsriktigt uppbyggda miljöer.

Museet täcker ett stort område och har sin kärna kring en 1600-tals , 1700-tals och en 1800-talsgård
Vid dessa finns även ett antal andra intressanta byggnader, väderkvarnar, vädersåg och kulturmiljöer

————————————————————————-

Vädersåg Bungemuseet Netclassics
Vädersåg Bungemuseet

Vädersåg. En såg driven av vinden
Bristen på passande vattendrag för att driva sågverk gjorde att det på några ställen på Gotland uppfördes sågverk som drevs av vinden. Just denna såg är rekonstruerad vid Bungemuseet med hjälp av rester från en raserad vattensåg på Fårö.
Att ha vinden som drivkraft ger inte alls samma tillgänglighet att få virket uppsågat. Vinden är inte jämn och tidvis så mojnar det vilket innebär att sågen då står stilla. När kraftiga vindbyar drog in kunde det hända att vädersågarna i stället skenade. Inte direkt ett idealiskt sätt att få virket sågat om sågen står still när man bäst behöver det.
Som framgår av fotot har vädersågen 6 vingar och byggdes fullt vridbar i alla riktningar för att kunna ta tillvara vinden på bästa möjliga sätt.

———————————————————————–

Bunge Museum can be found in Bunge parish near Fårösund.
The images on this page reproduces hopefully how skillfully and the care with which the museum has been built up¨
Image above shows a sawmill driven by the wind !
To have the wind as a driver does not have the same access to the timber sawn up. The wind is not steady and at times it calms down, it means that the saw when standing still. When strong gusts raked in could happen that weather saws instead bolted. Not exactly an ideal way to get the sawn timber when you need it most.

—————————————————————————————————————————————-

.. Bildsten Picture Stone

Bungemuseet Netclassics
Bildsten Bungemuseet Netclassics

Bildstenen reser sig 3 meter över marken och den var tidigare sönderbruten i två delar men är trots detta i gott skick.
Nederst på stenen kan vi se ett skepp med stridslystna män som skall landstiga på stranden.
Där står en kvinna med fackla i handen vi ser även män med svärd och sköldar.

Picture stone rises three feet meter over the ground and it was previously broken into two parts but is nonetheless in good condition.
At the bottom of the stone, we can see a ship with battle ready men to land on the beach.
There stands a woman with a torch in hand, we also see men with swords and shields.
————————————————————————————————————————————

———————————————————————————————————————————–
Smedjan .. The Blacksmiths forge

————————————————————————————————————————————-

————————————————————————————————————————————

mer text kommer att läggas till inom kort

————————————————————————————————————————————

Tröskvandring

Tröskvandring Bungemuseet
Tröskvandring Bungemuseet

———————————————————————————————————————————————

Continue Reading Bungemuseet på Gotland

Tjaukle Gotland. Ett smultronställe.

Tjaukle  Netclassics
Tjaukle Netclassics

Tjaukle i Viklau, ligger mitt på Gotland mellan Viklau kyrka och Väte, omgivet av vackra marker. Naturen är mycket rofylld och inbjudande här. Djuren betar på betesängarna och dricker vatten i den å som passerar genom Tjaukle. Ån mynnar ut i kavet via Gitjemsån och har sin början uppe vid Tjaukle myr.
.
Via dammarna i Roma när den sedan havet. Kanske var vattendraget mycket större förr och användes som vattenväg redan på medeltiden. Visa delar var säker farbara med mindre båtar. Det vackra med ån är att den inte grävts om eller rätats ut så den kan därför finna sin slingrande väg igenom landskapet
.
Djuren håller Tjaukle öppet även inne i skogen och längs ängarna vid bäcken och så har skett under långa tider. Tjaukles å omges av välväxta tallar som trivs med den näringsrika jorden. Området är vackert under alla årstider och vårtid breder både blåsippor och vitsippor ut sig på markerna.
Det meterhöga gräset som man kan finna här av en sällsynt sort, skogsorn.
.
Ytterligare information finner ni på denna sida:
http://www.guteinfo.com/?avd=16&id=15&rub=Underbara%20Tjaukle

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

……………………..Nu är det dags att gå fram och titta på korna tycker Fido

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Continue Reading Tjaukle Gotland. Ett smultronställe.

Bara Ödekyrka fån 1200-talet

Bara Ödekyrka  Netclassics
Bara Ödekyrka Netclassics

Bara ödekyrka har en gång i tiden varit en församlingskyrka. Tidigt, redan på 1500-talet var kyrkan troligen förfallen och man bedömer att den troligen slutade att användas redan på 1600-talet Ödekyrkan konserverades på 1920-talet och fragment av dopfunten finns kvar i kyrkan. Detta syns på en av bilderna nedan. Vid kyrkan finns begravningsplatsen som används än idag.
.
Ruinen har ett kvadratiskt kor och långhuset är rektangulärt
Bara ödekyrka ligger invid Baraberget som är mycket sägenomspunnet. Berget har varit ett offerberg och en samlingspunkt för bygden och så än idag. Traditioner är starka lever vidare i generation efter generation och varje Valborgsmässoafton samlas sockenborna på berget. Traditioner och arv från tidigare generationer binder samman dagens generation och de värnar mycket om sitt berg med den vackra ödekyrkan vid dess fot.
.
Sägnen säger att det skall finnas in underjordisk gång mellan bergets offergrop och kyrkan. Vad vi kan se är att berget har haft en mycket central roll i bygden både geografiskt sett och för människorna som levde i bergets närhet.

——————————————————————————————————————————-

Bara Ödekyrka  Netclassics
Bara Ödekyrka Netclassics

Bara Church have once been a parish church. Early on, already in the 1500s the church was probably in a state of declay and it is estimated that it probably abandoned in the mid 17th century.
The Church was preserved in the 1920s and fragments of the baptismal font is left in the church. This is visible on one of the images below. At the church’s cemetery still in use today.
.
The ruin has a square chancel and nave is rectangular. The church was probably built in the mid 13th century
Bara Church is built by the Bara mountain that is a very mythical montain. The mountain has been a sacrifice mountain and a focal point for the community, and so even today. (not for sacrifice) Traditions are strong will live on for generations and each Walpurgis local people gathered on the mountain. Traditions and heritage of previous generations connects to today’s generation and they care a lot about his mountain with the beautiful church by its foot.
.
Legend says that there shall be in underground passage between the rock pit and the church. What we can see is that the mountain has had a very central role in the area both geographically and for the people who lived in the mountain surroundings.

——————————————————————————————————————————-

Bara Ödekyrka  Netclassics
Bara Ödekyrka Netclassics

——————————————————————————————————————————-

Klick to size them up
Klicka direkt på bilden så blir den större

Continue Reading Bara Ödekyrka fån 1200-talet

AACA Bilmuseum USA

AACA Museum Netclassics
AACA Museum Netclassics

——————————————————————————————————————————————

AACA Museum Netclassics
AACA Museum Netclassics

——————————————————————————————————————————————–

AACA Museum Netclassics
AACA Museum Netclassics

——————————————————————————————————————————————–

——————————————————————————————————————————————–

AACA Museum Netclassics
AACA Museum Netclassics

——————————————————————————————————————————————–

AACA Museum Netclassics
AACA Museum Netclassics

——————————————————————————————————————————————–

———————————————————————————————————————————————

AACA Museum Netclassics
AACA Museum Netclassics

——————————————————————————————————————————————–

——————————————————————————————————————————————–
Thanks for your visit
Tack för besöket

———————————————————————————————————————————————

Continue Reading AACA Bilmuseum USA

Bildstenar i Butle Gotland

Butle bildstenar Netclassics
Butle bildstenar

Unika bildstenar och de är stora. Jämför med hunden Figaro som tycker att han är stor nu.
—————————————————————————————————————————————-


Klicka direkt på bilderna så blir de större

—————————————————————————————————————————————-

Vid dessa bildstenar löper också en medeltida väg. verkligen historiska marker.
By these picture stones passes a road form early Viking time.

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Continue Reading Bildstenar i Butle Gotland