Ford A Engine Data

Ford Model A Engine Data

Mått och toleranser för A-Fordmotorn
Mått tum mm
Kolvdiameter 3,8745 98,412
Cylinderdiameter 3,876 98,450
Ramlagertappens diameter 1,624 41,250
Vevlagertappens diameter 1,499 30,075
Kamaxelldiameter vid lager 1,560 39,624
Shims 0,002 0,05
Toleranser mellan delar
Kolv och cylindervägg 0,002 0,05
Kolvring och kolvringsspår 0,001 0,025
Kolvbult och kolvbussning 0,0003 0,008
Kolvbult och Kolv (presspassning) 0,0002-0,0005 0,005-0,01
Vevstakslagers sidospel 0,012 0,305
Vevtapp och vevstakslager 0,001 0,025
Axialspel på vevaxel (styrs av bakre ramlager) 0,004 0,102
Ramlagertapp och Ramlager 0,001 0,025
Kamaxel och kamaxellager 0,003 0,076
Tryckfjäder till kamaxel(hårdare vid trimning) ca 35 lbs
Ventilspel (kan skilja vid rostfria ventiler) 0,010-0,013 0,0254-0,330
Ventilstyrning och ventil 0,002 0,05
Lyfthöjd ventil 0,287 7,289
Block och ventillyftare 0,0015 0,038
Kamaxeldrev och vevaxeldrev 0,004 0,102
Axialspel vattenpumpsaxel 0,006-0,010 0,15-0,25

 

 

 

Skevhet svänghjul max 0,006-0,010 0,15-0,25
Brytarspetsavstånd 0,022 0,56
Elektodavstånd på tändstift 0,035 0,89
Vevaxeldimensioner (lagerspel 0,001)
Standard ramlagerläge 1,624 41,25
.010 1,614 40,99
.020 1,604 40,74
.030 1,594 40,48
Standard vevlagerläge 1,499 38,07
.010 1,489 37,82
.020 1,479 37,56
.030 1,469 37,31

 

The piston must be installed with the split side facing the engine left side. The engine is seen in the direction of travel.

The connecting rods mounted facing the hole for splash lubrication is the camshaft.
The oil pump should be on the oil pan bottom and have a spring attached underneath. It should not be screwed.
On assembly the temporary screw hole on the right side of the motor used to keep the oil pump in position.
The manifold can loosen if the screw on the right side of the cylinder head is unscrewed. Loosen the lock nut first. Then lift the distributor and release the ignition wire by spinning the distributor so the cable can be threaded out. If the manifold is strucked gently lift under the distributor housing until it loosens.
We take no responsibility for the information above is Ford’s latest recommendations and they may be used on your own responsibility.
Oil leaks are common on the A Ford Motors. Unfortunately, in many cases traced to too bee to much play in the rear main bearing.
Do you have significant leakage contact us for ytterligre tips or talk directly to the club you belong to. First check that oil fille tube  not is  blocked or covered. The lid on the oil filler tube must not be tight. Excessive pressure in the engine and can be a reason for  a major oil leak.

Oil that normally is used for the Ford Model A Engine is a Mineral Oil SAE 40W,  SAE10-50W,   SAE 20-50W. Oil quality and type of oil is alway under discussion so use the oil you find best.

We use the 20-50W mineral oil and that works fine.

http://www.raidopower.se/kroon-oil/kroon-motorolja/classic-motor-oils/508

 

 

All in Swedish.  Kolven skall monteras med den delade sidan vänd mot motorns vänsta sida. Motorn ses i färdriktningen.Vevstakarna monteras vända så att hålet för stänksmörjningen blir mot kamaxeln.Oljepumpen skall stå på oljetrågets botten och ha en fjäder fastsatt under sig. Den skall inte skruvas fast.Vid montering kan tillfälligt skruvhålet på motorns högra sida användas för att hålla oljepumpen i läge.Fördelaren kan lossas om skruven på topplockets högra sida skruvas ur . Låsmuttern lossas först. Lyft sedan fördelaren och lösgör tändningskabeln genom att snurra fördelaren så kabeln kan gängas ur. Sitter fördelaren hårt bänd försiktigt under fördelaren tills den lossnar.Vi tar inget ansvar för att ovanstående uppgifter är Fords senaste rekommendationer och de får därför användas på eget ansvar.Oljeläckage är ofta förekommande på A-Fordmotorer. Dessvärre kan det i många fall härledas till för stort spel i bakre ramlagret.Har du betydande läckage kontakta oss för ytterligare tips eller vänd dig direkt till den klubb du tillhör. Kontrollera först att oljepåfyllingen inte är igensatt eller täckt. Locket på oljepåfyllningsröret får ej vara tättslutande. Då bildas övertryck i motorn och därmed ett stort oljeläckage.Lycka till.

 

Continue Reading Ford A Engine Data